Grant Writing Basics Virtual Workshop

Grant Writing Basics Virtual Workshop


Free

CLASS COMPLETED Register for February 26, 2024 | 6:00 pm – 8:00 pm HERE!

CLASS FULL February 28, 2024 | 9:00 am – 11:00 am

Sign up for this informative and hands-on virtual training on grant writing. You will learn:

 • The outline of a common grant proposal.
 • Where to look for funding for your organization.
 • The most common grant writing mistakes.
 • And MORE!

Experienced Extension Educators will co-lead the workshop to make it informative, fun, and interactive! 

Reserve your space and request an interpreter by Friday February 9th.

Can’t make it this time around? Fill out this interest form and we’ll let you know when the next class is scheduled!

Cursillo virtual de los fundamentos para redactar solicitudes para fondos de subvenciones


Gratuito

26 de Febrero | 6:00 pm – 8:00 pm

28 de Febrero | 9:00 am – 11:00 am

Inscríbase para este cursillo virtual informativo y participativo en redactar solicitudes para subvenciones. Usted aprenderá:

 • El lineamiento de una solicitud típica.
 • En dónde solicitar fondos para su organización.
 • Los errores más comunes que se hace al redactar solicitudes.
 • ¡y mucho más!

El cursillo será presentado por unos educadores experimentados de la UW-MadisonExtension para que ustedes se diviertan, se informen, e interactúen.

Reserva su plazo virtual y pida un interprete para el viernes 9 de Febrero 2024.

Kev Qhia Hauv Computer Txog Sau Ntawv Thov Nyiaj


Dawb 

February 26, 2024 | 6:00 pm – 8:00 pm

February 28, 2024 | 9:00 am – 11:00 am

Cuv npe kom tau cov xov tseem ceeb thiab qhia kiag xyaum sau ntawv thov nyiaj yam qhia hauv computer. Koj yuav kawm txog:

 • Qhia dav txog kev sau ntawv thov nyiaj.
 • Yuav mus nrhiav nyiaj qhov twg los pab koj lub koos haum.
 • Qhov yuav kev heev tshaj txog kev sau ntawv thov nyiaj yog.
 • Thiab TSHAJ!

Experienced Extension Educators yuav taw kev qhia kom tau cov xov tseem ceeb ntau, lom zem, thiab sib txuas lus!

Ceev koj qhov chaw thiab txoh neeg txhais lus ua ntej hnub Friday, February 9, 2024.